Te koop in Meerbos Wichelen
Uitbreiding KMO-zone Meerbos Wichelen

Bedrijfspercelen te koop

Percelen te koop op Meerbos II in Wichelen

3 percelen bedrijfsgrond te koop

Binnen de uitbreidingszone van het bedrijventerrein Meerbos te Wichelen verkopen wij 3 bedrijfspercelen.

De uitbreidingszone situeert zich ten noorden van de gewestweg N416. In het noordwesten sluit ze aan bij de bestaande ambachtelijke zone Meerbos. Die ligt naast de Schelde en strekt zich uit ten westen van de gewestweg N442.

We zetten maximaal in op zorgvuldig ruimtegebruik, minimale verharde oppervlakte, efficiënt waterbeheer, hernieuwbare energie, een groenbeheerplan en groene mobiliteit.

Algemeen

Indien je geïnteresseerd bent in 1 van de 3 hierboven afgebeelde percelen, vind je meer informatie in de infobundel met de verkoopsvoorwaarden. In Deel 2 Uitgiftebeleid van de infobundel worden de toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria samen met het verloop van de procedure toegelicht.

Kandidaatstelling is mogelijk van 12/07/2024 tot 13/09/2024 en dient te gebeuren via de indiening van een kandidaatsdossier.

De opmaak van een kandidaatsdossier verloopt aan de hand van een invulformulier. Het invulformulier voor kandidaatstelling (vragenlijst kandidaatsdossier) kan je opvragen via economie@dds-streekregisseurs.be.

Waterbuffering en infiltratie / Archeologisch onderzoek
Naast de verplichte waterbuffering en infiltratieoppervlakte die nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur op het openbaar domein, zal DDS ook in collectieve buffering en infiltratieoppervlakte voorzien, zodat de verplichtingen van de bedrijven op dit vlak deels overgenomen kunnen worden. Daarnaast werd door DDS ook de verplichting met betrekking tot het archeologisch onderzoek (en de daaraan verbonden opgravingen) overgenomen.

Verloop van de selectieprocedure

1. Kandidaatstelling (van 12/7/2024 tot 13/09/2024)

Elk bedrijf met een activiteit die past op dit lokaal bedrijventerrein komt in aanmerking om een kandidaatsdossier in te dienen voor één van de te koop aangeboden bedrijfspercelen.

2. Selectie van de bedrijven op basis van de vooropgestelde criteria

  • Bedrijfseconomische context
  • Motivatie voor een vestiging in de uitbreidingszone Meerbos II te Wichelen
  • Duurzame acties in de nieuwe vestiging

Een commissie bepaalt op basis van de kandidaatsdossiers welke bedrijven weerhouden worden voor verdere onderhandelingen.

3. Onderhandeling met weerhouden bedrijven rond omvang perceel, ruimtegebruik, samenwerking, ..

Na succesvolle onderhandeling wordt door de bedrijven een voorstel van toewijs ondertekend dat aan de raad van bestuur van DDS wordt voorgelegd. De bedrijven betalen een reserveringsvergoeding die meteen ook een voorschot is op de uiteindelijke verkoopprijs.

 4. Het verlijden van de notariële akte

Na de toewijzing van de percelen en de gemaakte afspraken per bedrijf kan de authentieke akte worden opgemaakt.

 

Bij vragen kan je de verkoopsverantwoordelijke contacteren via economie@dds-streekregisseurs.be of tel 052 25 18 38.

Downloads